ŚwietlicaRok szkolny 2018/2019    Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia. Świetlica szkolna Zespołu Szkół w Seceminie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1500.

        Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. W trakcie prowadzonych zajęć stosujemy różnorodne metody i formy pracy. W myłl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy, wynikającego z Programu Wychowawczego Szkoły, prowadzone są z dziećmi zajęcia plastyczne, techniczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia profilaktyczne oraz wycieczki regionalne i ekologiczne. Prowadzone zajęcia dają wychowankom możliwości czynnego odpoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównania braków i pokonywania trudności w nauce. W codziennych zajęciach uwzględniamy takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci. Są to m.in. układanki i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto chętni uczniowie codziennie pod okiem wychowawców mogą odrabiać zadania domowe.

        Od kilku lat trwa w świetlicy akcja "Świetlica czyta dzieciom". Corocznie organizowanych jest wiele konkursów takich jak: "KARTKA BOŻONARODZENIOWA", "STROIK BOŻONARODZENIOWY", "KARTKA WIELKANOCNA", "STROIK WIELKANOCNY", "NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA".
            Ponadto świetlica szkolna jest współorganizatorem imprez szkolnych: "Dzień Wiosny", "Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego". Wychowankowie świetlicy angażują się w przygotowanie licznych uroczystości i konkursów szkolnych oraz przygotowują dekoracje na różne okazje.

   W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Przy współpracy z pedagogiem szkolnym reagujemy na sytuacje kryzysowe w rodzinie celem zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka. Efektem działań jest zapewnienie dożywiania w postaci obiadów uczniom z rodzin najbiedniejszych.

    Obiady wydawane są w godzinach:

1025- 1045 - kl. I-VI SP
1130- 1145 - kl. VII-VIII i III Gim.

Faktury za posiłki można odbierać u p. Sławomiry Stachurskiej
wpłaty należy dokonać do 25 dnia każdego miesiąca
.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym szkoły.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3 Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel prowadzący te zajęcia.
4. Wychowawca świetlicy opuszczający z dziećmi świetlicę umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu.
5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
6 W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godz. zajęć).
Prowadzący zajęcia odbiera i odprowadza uczniów do świetlicy.

Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Uczniowie:
1. Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców.
2. Nie opuszczają samowolnie świetlicy.
3. Nie biegają, nie krzyczą.
4. Pomagają sobie wzajemnie.
5. Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją.
6. W czasie odrabiania lekcji nie rozmawiają.
7. Szanują mienie społeczne.
8. Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek.
9. Ubrania i buty zostawiają w szatni.
10. Sprzątają po sobie, wszystko odnoszą na miejsca.
Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
1. pochwały ustnej,
2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
3. nagrody rzeczowej,
4. dyplomu.
Kary:
Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
1. upomnienie ustne,
2. ostrzeżenie w obecności grupy,
3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
4. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
5. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częciową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
V. Dokumentacja.
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do Świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodzinę dziecka.
2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
3. Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.
4. Miesięczny harmonogram zajęć.
5. Dziennik zajęć.
VI. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej
.
1. Integralną czścią Świetlicy jest stołówka wydająca posiłki w godzinach:
10 :25-10:45 obiad dla klas I-VI,
11:30-11:45 obiad dla klas VII-VIII i III gimnazjum.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem i wydawaniem posiłków odpowiada intendent szkolny.
4. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiada wychowawca Świetlicy.
5. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.
6. Spożywający posiłki mają obowiązek:
przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,
wchodzić na stołówkę wyłącznie w obuwiu miękkim,
obuwie i ubranie wierzchnie zostawiać w szatni, a plecaki poza stołówką,
kulturalnie i cicho zachowywać się na stołówce,
jeść tylko przy stolikach,
po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia i zasunąć krzesło.