HISTORIA SZKOŁY W SECEMINIE

Okres wojny i okupacji


    Szkoła funkcjonuje od 1937 roku. W roku szkolnym 1937/1938 miała 472 uczniów w 11 oddziałach szkolnych Budynek szkolny posiadał 8 sal lekcyjnymi w tym jedną do gier i zabaw. Uroczyste poświęcenie gmachu szkolnego odbyło się 23 października 1937r. W uroczystości tej uczestniczył inspektor szkolny Rychters, podinspektor Kalicki, starosta powiatu włoszczowskiego Rzeńczykowski. W lutym 1938 roku zakupiono do szkoły odbiornik radiowy z anteną, który zainstalowano w świetlicy szkolnej.

    Rok szkolny 1938/39 rozpoczął nowy kierownik tej szkoły Jan Zawada, który dotychczas pełnił obowiązki kierownika Szkoły Powszechnej w Psarach. Jan Zawada włożył szczególne dużo wysiłku w przygotowanie kolejnego roku szkolnego 1939/1940. Gdy kierownik Jan musiał odjechać do pułku taborów wojskowych w Łęczycy. Kierownictwo szkoły powierzył tymczasowo nauczycielce Zawadzie Helenie.
Pierwszego września 1939 roku wybuchła wojna. Nie było mowy o rozpoczęciu roku szkolnego. Szkołę zamknięto a nauczyciele stosując się do polecenia urzędu opuścili Secemin. Wrócili jednak po trzech dniach. Po powrocie zastali smutny widok. Wojsko niemieckie zdemolowało szkołę i mieszkania nauczycielskie. Zabrano wartościowe sprzęty, pomoce naukowe i mienie mieszkających w szkole nauczycieli. Po rozbiciu armii polskiej Jan Zawada powrócił z kampanii wrześniowej. W listopadzie władze niemieckie zaczęły organizować szkolnictwo , powołując do pracy nauczycieli i wyznaczając im miejsca służbowe tam, gdzie pracowali przed okupacją. Jan Zawada wrócił na stanowisko kierownika szkoły. Nauka odbywała się w trudnych warunkach, frekwencja dzieci była mała. Okres okupacji niemieckiej był w dziejach Polski i zarazem secemińskiej oświaty czasem zagrożenia. Zniszczenia wojenne, terror okupantów spowodowały wielkie straty w polskiej kulturze i oświacie. Niemcy zamknęli szkoły średnie, a w szkołach powszechnych i zawodowych ograniczyli program do minimum. Nadszedł rok 1942, w maju na wizytację do szkoły w Seceminie przyjechał volksdeutsch, inspektor z Jędrzejowa - Gross. Węszył za niedozwolonymi podręcznikami, obrazami, nie tylko w klasach, ale i w mieszkaniach nauczycieli. Nie był zadowolony z wizytacji a szczególnie kierownika Jana Zawady i ks. Feliksa Kłuskiewicza. Po tej wizytacji, kierownik Jan Zawada 4 czerwca został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen - Gusen, gdzie 7 października zginął. Pierwszym inspektorem szkolnym, który zaczął organizować szkolnictwo w powiecie włoszczowskim, był ob. Gałach Jan. W drugiej połowie lutego 1945 roku przyjechał do Secemina i zaangażował mieszkających tu nauczycieli do pracy w szkole. Nauka rozpoczęła się końcem lutego 1945 roku. Kierownikiem szkoły został Marian Flankowski.

                                                                                                   

Trudne czasy powojenne


    Rok szkolny 1945/1946 rozpoczął się normalnie choć w trudnych warunkach. Zorganizowano także kursy dla dorosłych. Mimo wielu braków, młodzież uczyła się chętnie, frekwencja była dobra, chociaż dzieci uczęszczały do tej szkoły nawet z oddalonych miejscowości. W następnym roku funkcję kierownika objął Kazimierz Śliwa- więzień obozów koncentracyjnych. Wiele pracy włożył w usunięcie śladów zniszczeń wojennych w szkole i otoczeniu, jak również w wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne. Z każdym rokiem szkoła wzbogacana była w sprzęt szkolny. W roku 1948 przeprowadzono w Seceminie elektryfikacje miejscowości i gospodarstw rolnych. Elektryczne oświetlenie otrzymała także szkoła. W latach 50 doprowadzono wodę do budynku szkolnego. W wyniku komasacji ziemi szkoła otrzymała 2 ha gruntu ornego z ziemi państwowej. Umożliwiło to w późniejszym okresie jej rozbudowę. Stary budynek szkolny, w którym uczyło się około 200 uczniów, spełniał wyznaczone funkcje do czasu, kiedy powstała Zbiorcza Szkoła Gminna - w latach 70. Wówczas liczba uczniów wzrosła do 400. Baza szkoły z całą infrastrukturą socjalną została ta sama.

Reorganizacja szkoły


    Pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej organizował Stanisław Łazarski, który był pierwszym Gminnym Dyrektorem Szkół. Z kolei funkcje tę objęła Lucyna Kosiec. Dowóz uczniów do szkół odbywał się przyczepami autobusowymi z ciągnikiem oraz autobusami kursowymi. W 1980 roku został zakupiony pierwszy autobus szkolny i wtedy znacząco poprawiły się warunki dowożenia uczniów do szkoły. W 1982 roku podjęto działania związane z nadaniem imienia szkole. W wyniku długofalowej pracy wychowawczej pod kierunkiem ówczesnej dyrektor Marii Pełki oraz dyrektor Krystyny Łazarskiej Szkole Podstawowej w Seceminie nadano imię Jana Zawady - byłego kierownika szkoły. Uroczystość odbyła się 25 maja 1986 roku. W rok później w październiku 1987 roku szkoła otrzymała sztandar. Ustalono, że dzień 25 maja każdego roku będzie Dniem Patrona Szkoły.

Rozbudowa szkoły


    Ze względu na istniejące trudne warunki lokalowe w latach 90 przystąpiono do rozbudowy i modernizacji szkoły. Głównym rzecznikiem tej sprawy był ówczesny wiceprzewodniczący Samorządu Województwa Częstochowskiego Sławomir Krzysztofik (od 1994 roku dyrektor Szkoły Podstawowej w Seceminie ). Po sprzedaniu stawów rybnych, Samorząd Gminy postanowił część uzyskanej kwoty przeznaczyć na rozbudowę szkoły. Szczególne starania w tym względzie wykazał Wójt Gminy - Stanisław Dziewięcki oraz radni Rady Gminy, z przewodniczącym Bogdanem Wasikiem na czele. 23 X 1994r. Dokonano wmurowania aktu erekcyjnego obiektu szkolnego pod nazwą "Pierwszy etap rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady". W ciągu roku zakończono stan surowy budynku. Od 1995r. rozbudowa obiektu weszła do planu inwestycyjnego Częstochowskiego Kuratora Oświaty. Realizację inwestycji wspomagali: wojewoda częstochowski Jerzy Guła oraz kurator oświaty Włodzimierz Kolman. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano dotację celową w kwocie 1,5 miliarda (starych) złotych przy wydatnej pomocy poseł Danuty Polak. Powołano także Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły, który w różny sposób gromadził środki na wymieniony cel. Znaczącą rolę w Komitecie odegrali m.in.: Roman Marciniak, Tadeusz Piekarski, Zygmut Piątkiewicz. Równolegle z budową nowego obiekty trwały prace remontowe w starym budynku szkoły. Dzięki pracy nauczycieli, rodziców, uczniów starszych klas, członków społecznego komitetu, pracowników interwencyjnych przeprowadzono kapitalny remont starej szkoły. W 1995r. Zamontowano centralne ogrzewanie, oraz zbudowano nowoczesną kotłownię c.o. opalaną olejem opałowym. 28 października 1996r. odbyła się uroczystość oddania do użytku "Pierwszego etapu rozbudowy szkoły" obejmującą: cztery sale dydaktyczne, świetlicę, sanitariaty, sekretariat i pomieszczenia dla dyrekcji szkoły oraz dwa duże hole. Rozbudowa i modernizacja szkoły mogła dojść do skutku dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły Sławomira Krzysztofika, dzięki bardzo dobrej współpracy i współfinansowaniu Samorządu Gminy, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej, dzięki pomocy parlamentarzystów oraz dzięki pracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Podczas tej uroczystości wmurowano kamień węgielny pod budowę sali gimnastycznej, którą wzniesiono w ciągu sześciu miesięcy. Wykonanie tak dużej inwestycji wymagało bardzo dobrej współpracy organizacyjnej pomiędzy Radą i Zarządem Gminy w Seceminie, Kuratorium Oświaty w Częstochowie oraz wykonawcą. Uroczyste oddanie do użytku sali gimnastycznej nastąpiło 13 października 1997r. 18 października 1997 roku odbył się pierwszy zjazd pokoleń.

                                                    

Gimnazjum


    W 1999 roku , w wyniku reformy szkolnictwa, powstało Gimnazjum w Seceminie, a od roku szkolnego 2002/2003 utworzono Zespół Szkół w Seceminie. W dalszym ciągu prowadzone były prace nad modernizacja budynku. W wybudowanym nowym skrzydle szkoły znalazła się stołówka, świetlica, oraz pomieszczenia dydaktyczne. W roku 2000 zakupiono drugi autokar szkolny dzięki wsparciu finansowemu Rady Gminy w Seceminie, a w 2005 roku kolejny autobus szkolny, co znacznie poprawiło warunki dowozu uczniów. Szkoła w Seceminie obecnie Zostały zaspokojone najważniejsze potrzeby socjalne, stworzono bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju fizycznego uczniów , a także w zakresie opieki i bezpieczeństwa. W dalszym ciągu prowadzono modernizację szkoły i jej zaplecza. W kolejnych latach rozbudowywano i urządzano Zieloną Salę Sportową. Zagospodarowano kolejne części boiska na których powstały miejsca zabaw, ćwiczeń gimnastycznych , skocznie, boisko do piłki siatkowej. Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni dzięki wsparciu finansowemu Gminne Komisji Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych. Utworzono także salę gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. W ciągu wielu lat placówka sukcesywnie wzbogacana była w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, co przekłada się na liczne sukcesy sportowe oraz osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych. Placówka w Seceminie była pierwszą szkoła w gminie, która otrzymała pracownię komputerową, w wyniku realizacji projektu MEN "Pracownie komputerowe dla szkół" z dostępem do Internetu. Po dwóch latach były tu już dwie pracownie informatyczne zorganizowane dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum. W 2007 roku Zespół Szkół został wzbogacony w nowoczesną pracownie komputerową w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Przy bibliotece szkolnej działa również jedyne w gminie Centrum Informacji Multimedialnej. Równolegle z modernizacją szkoły systematycznie przeprowadzane są prace remontowe . Co roku wymienia się stolarkę (okna, drzwi), dokonuje bieżących napraw oraz wyposaża pracownie w nowy sprzęt szkolny (meble, ławki, krzesła). W bieżącym roku szkolnym wykonano remont dachu na sali gimnastycznej. Bardzo duży wkład w wymienione prace wnieśli rodzice , którzy nie szczędzili czasu i sił, angażując się w działania na rzecz poprawy warunków pracy, nauki i bezpieczeństwa w szkole. Pomagali w cyklinowaniu podłóg, malowaniu stolarki i sal lekcyjnych. Organizowali także imprezy dochodowe, które wzbogacały fundusze Rady Rodziców. Przekazano je m.in. na malowanie elewacji budynku szkoły.